24 Şubat 2014 Pazartesi

Bulunmaz, Sadık Gülyaz'ın kovuşturmaya yer olmadığı kararını reddetti

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU


Soruşturma No: 2013/163874
Karar No: 2014/10077


Konu: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a itiraz

Bana karşı yanlış tutum ve davranışları nedeniyle, hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılması gereken, bunun için de "nesnel hukuk" oluşumları kesinlikle olan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" almak beni olağanüstü şaşırttı. Sayın Savcı Sadık Gülyaz, bence, kabahatli ve hatâlı karar vererek suç ögesi taşıyan eylemi mahkemeye taşımamıştır. 

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, kurulduğu günden bu yana, zâten sürekli olarak suç üreten bir dergidir... Örnek vermek gerekirse, işbu derginin sahibesi Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı hakkında "İFTİRA SUÇU" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Her türlü yasal altyapısı anlaşılabilir olmasına karşın savcı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verdiğinde, işbu iddiamda diretince, Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi oybirliğiyle olumlu karar verdi. 

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hem sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201'de "İFTİRA SUÇU" ile yargılanması ve hem de işbu derginin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 içinde "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT SUÇLARI" ile yargılanmasıyla ün yapmış bir dergidir. Dergi, yayınlanmaya başladığı Şubat 1991 tarihinden bu yana adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata aykırı davranmayı bir alışkanlık hâline getirdiği gibi, bu alışkanlığını Türkiye tiyatrosuna bile zerk ederek, tiyatro sanatının hızla çürümesine neden olabilmiştir. Dergi sonunda, kendini kapatma sürecine sokmak zorunda kalmıştır... 

Sayın Savcı Sadık Gülyaz, bence Sayın Savcı Halûk Gedikli'nin 24 Mayıs 2013 tarihinde, "Soruşturma No: 2013/72962 Karar No: 2013/30165" 
ders niteliğindeki "haklı hukuk metni"nde gösterebildiği hukukî titizliği gösterebilecek zaman bulamadığı için, kabahatli, hatâlı bir karar verdi... Kabahatli, hatâlı durumun düzeltilmesi, sizlerin ellerinizdedir... Kararı kıla kırka yararak gözden geçiriniz. Sizin makamınıza güvenim olmasa, itiraz hakkımı hiç kullanmayarak, işi sonsuzluğa terk edebilirdim. Ben, adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna ve mevzuata altın değerinde önem veriyorken, sizlerin görüşlerinize de pırlanta değerinde önem veriyorum. Şunu biliyorum ki, bilimsel düşünüp, matematiksel netlikte nesnel karar veren hukuk adamları olmadan, hukukun üstünlüğünden zinhar bahsedilemez. Ben, kendim için değil, hukukun üstünlüğünün yaşayabilmesi umutlarımı yitirmemek için sizlere başvurmayı, yalnızca, sadece kişisel nedenlerle değil, toplumsal nedenlerle başvuruyorum... 

"Soruşturma Evrakı İncelendi" diyen Sayın Savcı Sadık Gülyaz, soruşturmayı öznel, tekil, tikel biçimde mercek altına almıştır. Oysa ki, karşımızda olağan bir suç kaynağı yok. Karşımızda, son derecede tiyatro karşıtı ciddî bir suç kaynağı var. Bu dergi, "DEVLET TİYATROLARI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN RAHMİ DİLLİGİL" hakkında da olağanüstü biçimde hukuk karşıtı yayınlar yapmış ve bu nedenle, Sayın Rahmi Dilligil tarafından dâvâ edilmiştir... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından da mahkûm ettirilmiş olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, "tiyatro sanatçıları" Coşkun Büktel, Feridun Çetinkaya, Mehmet Cemalettin Bulunmaz, Melih Anık adlı şahıslar gibi değerli insanlara karşı hakaretamiz yayınlarla saldırmıştır. Ne zaman ki ben, bu dergiye karşı hukukî mücadele vermeye başladım, ondan sonra bana karşı olağanüstü düşmanlık besleyip, Avukat Reyhan Kayışlı'dan aldığı güçle, ikide bir benim hakkımda suç duyurularında bulunmuştur.

Savcı Sadık Gülyaz, "Müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz, yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın asılsız ihbarda bulunarak, soruşturma açılmasına neden olduğundan bahisle şikâyetçi olmuş ise de" sözünü, gayet doğal ve haklı olarak, adliyenin iş şişkinliği nedeniyle, bir ân önce görevini yerine getirerek sona erdirmek isteyen, işine sâdık bir insan izlenimiyle okudum... Ancak ne var ki, Sayın Savcı Sadık Gülyaz, kendi mantığı içinde son derecede haklı olmakla birlikte, bu soruşturma sürecinin basit, sıradan bir süreç olmadığını göz önünde bulundurarak, tiyatro sanatı açısından çok önemli olduğunu kavraması gerekirdi. Olmadı, kavrayamadı... Ancak, sadece bir kişinin inisiyatifiyle hareket etmeyen Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, doğal olarak, çoğul, nesnel, tümel davranıp nedensellik bağlamında değerlendirecek.

Sadık Gülyaz şunları söyleyerek durup düşünmemize neden olmuştur: 

"Şüphelinin, müştekinin www.tiyatroyun.blogspot.com isimli İnternet sitesinde yayınladığı yayınlarla devletin yargı organlarına karşı alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunduğu, bu ihbar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/72962 sayılı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar verildiği, ancak verilen karar içeriği incelendiğinde şüphelinin ihbarına konu yayınların bulunduğunu, ancak bu yayınların düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dolayısıyla şüphelinin olmayan şeyleri uydurarak ihbarda bulunduğuna dâir herhangi bir delil elde edilmediği, şüphelinin var olan yayınları suç olduğu düşüncesiyle ihbara konu etmesinin müsnet iftira suçunu oluşturmayacağı tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla"

Bu paragrafı yazarken, "İFTİRA SUÇU" dayanağına yaslanan sanatsal eylemi de ele almayan Sadık Gülyaz, Savcı Halûk Gedikli'nin gösterdiği hukukî inceliği de gösterebilecek zaman ve zemin elde etmiş olabilseydi işin sadece basit bir adalet vâkâsı değil, aynı zamanda müthiş derecede estetik bir iş olduğunu ve bu nedenle, belki, "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanmasını bile gereksindiğini hissedecekti. Ancak ben, Sayın Savcı Sadık Gülyaz'dan "bu kadar ağır bir iş"in altından rahatlıkla kalkmasını beklemesem bile, Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden bunu bekleyebilirim. Çünkü bu tür hukuk hatâlarının sanat camiasında tartışılırken, hukuka güvensizlik duyulması, benim açımdan hiç de hoş değil... Sürekli olarak ülke dışına çıkıp, yüzü aşkın ülke gezmiş bulunan bir sanatçı olarak, ülkemizdeki hukukun nazikliğini savunmak zorunda kalmam bile benim açımdan herhangi bir hoş dayanak oluşturmuyor... 

Sadık Gülyaz şunları söyleyerek durup düşünmemize neden olmuştur:

"Yukarıda belirtilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müştekiye ve ifadesi alınan şüpheliye tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. Maddesi gereğince karar verildi."

Derinlikli bir gerekçeden daha da öte yüzeysel bir dille kotardığı kararda hukukî anlamda zinhar tatminkâr olamayan Sayın Savcı Sadık Gülyaz, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, bu derginin sahibesi, yönetmeni ve derginin hukukçusu hakkında bilgi sahibi olmadan, yâni "diyalektik hukuk" araçlarına aldırış etmeden verdiği kararla, benim "sanatçı kişiliğim"deki hukuk imgesini çok sarsmıştır. Lev Tolstoy'un "Diriliş" romanındaki "hukuk havası" ile bizdeki somut hukuk havasının kan uyuşmazlığı, beni net gerçeğe değil, soyut yaşama itiyor. Ben, yine de içimdeki çocuk sevincini boğmamak için, makamınıza başvurma gereksinimi duydum.  
Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yasalara aykırılığını kanıtlayan şu dâvâ dosyaları incelenebilirse "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ın yanlış olduğu kendiliğinden derhal anlaşılacaktır:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

DELİLLERİMİZ:
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/12/blog-post_3364.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/11/blog-post_4798.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/11/blog-post_4799.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/10/bulunmaz-demirkanlnn-yalanclgn.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/09/blog-post_5031.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/blog-post_5856.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/blog-post_16.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/reyhan-kayslnn-yayndan-ckartmak_21.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/levent-caglayann-15000000-tllik-manevi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/01/blog-post_4980.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/09/hilmi-bulunmaz-gulhan-avsar-cinden-once.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/bulunmaz-gulhan-demirkanlya-100000_3956.html
http://www.haberler.com/ozel-haber-112-ye-asilsiz-ihbarda-bulunanlara-ve-5644830-haberi/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/asilsiz_ihbar_yapan_muhtar_gorevden_alindi-1169364
http://www.ajans23.com/asilsiz-ihbar-suctur/HaberDetay/4614
http://www.ntvmsnbc.com/id/25497416/
http://www.memurlar.net/haber/452741/
http://www.aktifhaber.com/asilsiz-ihbarlar-polisi-bezdirdi-883417h.htm
http://blog.milliyet.com.tr/asilsiz-ihbar-yapanlar-timarhaneye-atilsin-onerim/Blog/?BlogNo=447835
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/istanbul-anadolu-40-sulh-ceza-mahkemesi_19.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/hilmi-bulunmaz-omer-faruk-kurhann.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lincci-oyun-atolyesi-avukat_12.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-suleyman-anl-ile-yapacag-hukuk_3549.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lemiden-reklam-para-alan_5238.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lemiden-reklam-para-alan_2.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/blog-post_6.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/t_5.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/h.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/artik-sikinti-vermeye-basladin-coskun.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/03/blog-post_21.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/03/t_20.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-lemi_13.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/okuduktan-sonra-degerlendirmeyi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/02/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-yine.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/01/t.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/mustafa-demirkanlnn-once-iftira-atp.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/lincci-bir-siteden-alnms-lincci-bir.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/mustafa-demirkanl-18-subat-2008-coskun.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/huseyin-hilmi-bulunmazn-tespit-isteyen.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/yazarmz-lincci-mustafa-demirkanl-yazyor.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/demirkanlnn-gizledigi-belgeleri.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/10/davaci-omer-faruk-kurhanun-vekili.html

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda tek tek sıraladığım anlaşılır nedenlerle, şüphelinin sadece şüpheli olarak kalmasını kabûl etmeyip, sanık olarak nitelendirilerek, hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılmasını ve böylelikle de kamu vicdanının tamamıyla rahatlatılmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 25 Şubat 2014

MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

EK: 2013/133742 NO'lu soruşturma dosyasına sunduğumuz savunma.

Sadık Gülyaz'ın Demirkanlı'yı kovuşturmaya yer olmadığına dâir kararı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU


Soruşturma No: 2013/163874
Karar No: 2014/10077


KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR

DÂVÂCI: KAMU HUKUKU
MÜŞTEKİ: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
ŞÜPHELİ: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
SUÇ:  İftira
SUÇ TARİHİ:  21/05/2013

Soruşturma Evrakı İncelendi:

Müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz, yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın asılsız ihbarda bulunarak, soruşturma açılmasına neden olduğundan bahisle şikâyetçi olmuş ise de;

Şüphelinin, müştekinin www.tiyatroyun.blogspot.com isimli İnternet sitesinde yayınladığı yayınlarla devletin yargı organlarına karşı alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunduğu, bu ihbar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/72962 sayılı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar verildiği, ancak verilen karar içeriği incelendiğinde şüphelinin ihbarına konu yayınların bulunduğunu, ancak bu yayınların düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dolayısıyla şüphelinin olmayan şeyleri uydurarak ihbarda bulunduğuna dâir herhangi bir delil elde edilmediği, şüphelinin var olan yayınları suç olduğu düşüncesiyle ihbara konu etmesinin müsnet iftira suçunu oluşturmayacağı tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla; 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müştekiye ve ifadesi alınan şüpheliye tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. Maddesi gereğince karar verildi. 12/02/2014


SADIK GÜLYAZ 34879
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

20 Şubat 2014 Perşembe

Bulunmaz LİNÇ KAMPANYASI imzacısı Ömer Kurhan'a "az yavaş" dedi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2013/155837KONU: "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dâir Karar" istemi.


1 - "İFTİRA SUÇU" ile İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas ve İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas sayılarıyla yargılattığım Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderliği yapabilmiş,


2 - "HAKARET SUÇU" ile İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/843 Esas ve İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas sayılarıyla yargılatabildiğim Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Trabzon Temsilcisi Sayın Levent Çağlayan ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" birlikteliği yapabilmiş,


3 - "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT SUÇLARI" ile İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas ve bunun yanı sıra şimdilik kaydıyla sadece ve yalnızca altı (6) dâvâdan daha yargılattığım Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL KAMPANYASI" önderliği yapabilmiş, 


"Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yazarı Ömer Faruk Kurhan"ın "ANLAŞILAMAYACAK KADAR OLAĞANÜSTÜ KARIŞIK BİR İFADELER"le dilekçeler yazmaya yeltenip, ikide bir benim hakkımda yaptığı asılsız, gereksiz, "ADLİYEYİ GEREKSİZ YERE MEŞGÛL EDİCİ" davranış ve tavırları, benim günlük işlerimi bile asla yapamaz duruma gelmeme yönelik sentetik hukukî engellemelerdir. Bana açtığı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas Sayılı dâvâ sonucu "BERAAT" etmemle birlikte, beni sürekli olarak taciz eden Ömer Faruk Kurhan'ın davranış ve tavırlarından tabiî ki önemli hukukî sonuç çıkarabilmek olanaksız olduğu için, "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verilmesini ve/ya dosyanın fotokopi çıktılarının takdim edilmesini, bu nedenle "ANLAŞILAMAYACAK KADAR OLAĞANÜSTÜ KARIŞIK BİR İFADE"yle çiziktirilmiş dilekçelerinin dayandığı cezaî ve hukukî yanlışları saptayarak, ciddî bir savunma hazırlayabilmek için, (ülke dışındaki ilişkiler geliştirebilme trafiğimi de hesaba katarak) bana yeterli zaman tanınmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 20 Şubat 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEK: ÜLKE DIŞINDAKİ ETKİNLİK PROGRAMIMIN BELGE ÇIKTISI


***


AYRICA BİLGİ EDİNMEK İÇİN İNCELENEBİLECEK DOSYALAR:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791
T.C.
İSTANBUL 
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO:
2012/943 EsasKONU: Sayın yargıcın kanaatini değişterek geliştirmek için değil de bir kitap hazırlığında bulunduğum ve bu kitabı gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesinde olduğum için tarihe kalması sâikiyle yazılmış düşünceler.


AÇIKLAMALAR:


1 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın kurarak yönettiği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Şubat 1991 tarihinden bu yana, Türkiye tiyatrosuna onulmaz yaralar açarak, usûlsüz resmî tiyatro reklâmları alabildi. Hiçbir zaman 3000 tiraja ulaşma gibi bir planı bulunmaması karşın, 3000 tiraj yaptığını iddia ederek, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü K. Lemi Bilgin ve DT Genel Müdür Vekili Mustafa Kurt'tan reklâmlar alabilen şahıs, dergisini hiçbir zaman için ayın birinde yayınlamamasına, günler, haftalar ve hattâ bâzen aylar sonra yayınlayabilmesine karşın, DT oyun programlarını gayet geç yayınlayarak, tiyatro izleyicisinin bilgi edinme hakkını gasp ederek usûlsüz para alan kişi kabûl edilebilir.  (BELGE: 1)


2 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı yönetimindeki yayın Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Sayın İ. Rahmi Dilligil'in hapse girmesine yayınlarıyla da yardımcı oldu. (BELGE: 2)


3 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Türkiye tiyatrosundaki doğru, güzel, iyi iş yapan tüm herkese karşı düşmanca duygularla saldırmayı iş edinmiş biri olduğu için, doğru, güzel, iyi iş yapan ve bunu yaparken de hiçbir kişisel menfaat gözetmeyen Melih Anık'a da saldırdı. (BELGE: 3)


4 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Türkiye tiyatrosunda hakaret etme alışkanlığı içinde olan ve küfreden olarak tanınan biri olduğu için, doğru, güzel, iyi iş yapan tiyatro sanatçılarına sürekli olarak saldıran bir kişiliğe sahip. "Türkiye dramatik yazarlığının Everest'i 'Theope' adlı oyununun yazarı" Coşkun Büktel'e küfretmeyi kesinlikle ihmâl etmedi. Bunun için tam altmış bir sayfalık önemli bilgi sunuyoruz. (BELGE: 4) 


5 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, karalayıcı ve "ŞANTAJ" aracı yayını Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni hep kullanarak, hem tiyatro eğitimi almış ve hem de tiyatro sanatına evrensel düzey ve düzlemde katkılarda bulunma niteliğine sahip değerde tiyatro düşünürü Feridun Çetinkaya ve diğerlerine de olağanüstü kötücül davranışlarda bulanarak, Türkiye tiyatrosunun gelişmesini bile bile, kasıtlı olarak engelledi. (BELGE: 5)


6 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, yalnızca tiyatro emekçileri ve yöneticilerine değil, Kültür Bakanları'na bile dedikodu malzemeleriyle saldırabilecek kadar "husumet duygusu"yla donanmış bir şahıs olarak, Kültür Eski Bakanı Sayın İstemihan Talay ile ilgili olarak somut belgeye dayanmayan dedikodu üretip, şöyle söyledi: "İki üst düzey bürokrattan duyarak söylüyorum; Dilligil 'Elimde Bakan'a dair dosyalar var. Bana bir şey yapamaz.' diyormuş. Gördüğünüz gibi de yapamadı. Yekta Kara'yı görevden alan Bakan Dilligil'i alamadı." (BELGE: 6)


7 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, tiyatro camiasındaki çıkarcılık anlayışını sürekli muhafaza ve müdafaa edebilecek denli yetenekli bir esnaf olduğu için, çıkarı öyle gerektirdiği için Tuncer Cücenoğlu ile birlikte hareket ederken, çıkarı değişince, arkadaşı olan Cücenoğlu'nu ahlâka sığmayan bir dille aşağılayıp, şöyle söyledi: "Bu yıl ITI Kültür ve Maliye Bakanlıklarını protesto ederek, yanına medyayı, tiyatroları da katarak Ulusal Bildiriyi yazdırmadı. 2 yıl önce Kültür ve Maliye Bakanları aynıydı. Ve aynı biçimde destek vermiyorlardı, 2 yıl önce medya aynıydı ve aynı şekilde sanata önem vermiyordu. 2 yıl önce tiyatrolar aynıydı, Erduran’ın deyimiyle, özgün eserlerle ilgilenmiyorlardı. Ama, 2 yıl önce D.T. Genel Müdürü İ. Rahmi Dilligil’di ve Refik Erduran’ın ve Tuncer Cücenoğlu’nun 5-6 oyunu aynı sezonda oynanıyordu. Bir bakıyorsunuz ki, tek değişen bu. 
İşte Türk tiyatrosunun içler acısı hali." (BELGE: 7)

8 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim oyuncularımın hepsine birden sataşarak, oyuncularımın yanımdan hızla uzaklaşmasına neden oldu. Şahsın sataşmalarına karşı çıkmakla birlikte, entelektüel düzeyi yüksek bir polemik yazısı yazıp, şahsın kötü emelini bilimsel yöntemle anlatan oyuncum Kâzım Şimşek, şahsı aydınlatmaya çalışarak uyarıcı sözler söyledi: "Mustafa Demirkanlı yazısında, açıkladığım rapordaki bazı istatistiklere 'sitede geçirilen ortalama süre', 'yeni ziyaretler' gibi, dikkat çekti ve bu rakamların okunmaması için, benim özellikle resmi küçülttüğümü söyledi. Buna bayağı güldüm; çünkü isteseydim, o rakamları silerdim ve Mustafa Bey de hiçbir şey anlamazdı, ama bizler hiçbir şeyi silmiyoruz; hattâ aleyhimizde olsa bile. Bu kendimize güvenimizi gösteriyor." (BELGE: 8)


9 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sadece sanatçılara değil, tiyatro sanatını "bilim düzeyinde geliştirmeye olağanüstü özen gösteren" bilim adamlarına karşı da düşmanca duygularla saldırarak, husumet ruhuyla davranış geliştiren bir tiyatro karşıtıdır. Türkiye'nin en tanınmış tiyatro bilim adamlarından Yrd. Doç. Dr. Erbil Göktaş'a karşı olağanüstü ciddî saldırıda bulunan şahıs, her fırsatta bu bilim adamına karşı, âdeta bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ" uygulamak istemiştir. Polemik ve tartışma düzeyini aşan
kasıtlı hakaret sözcükleriyle Yrd. Doç. Dr. Erbil Göktaş'a saldıran şahsa karşı Göktaş yanıt vermek zorunda kaldı. Bir tadımlık sunuyoruz: "'Mustafa Demirkanlı’ya Belgeli Yanıtlar' başlığıyla www.yenitiyatrodergisi.com sitesinde yazdığım yazıda her şeyi net ve belgelerle açıklamama karşın; Demirkanlı www.tiyatrodergisi.com.tr sitesinde 'Tiyatro…Tiyatro Dergisi’nden Kamuoyuna Açıklama' başlıklı yazısında, sözlerimi çarpıtarak yansıtmış ve asıl kendisi bana 'iftira' atmıştır. Demirkanlı, Kültür eski Bakanı Sayın İstemihan Talay'la ilgili olarak yazdığı bir yazıda 'ceza aldığını' bizzat kendisi söylerken, her zaman yaptığı gibi yine yalanlara sığınıp 'böyle bir şey yok' deyip ceza aldığını inkâr etmiştir. Şu yazdığı yazıdakiler doğru değilse, Demirkanlı, kendi kendine 'iftira' atmış demektir; ya da kendisini 'kahraman' göstermek için zamanında 'bir yalan' söylemiş, şimdi onu, o zaman söylediği yalanını, bir başka yalanla örtmeye çalışmaktadır…" (BELGE: 9)

10 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanatçılara, bilim adamlarına, şairlere saldırmayı bir alışkanlık hâline getirmekle birlikte, siyasîlere de benzer refleksle hakaret etmeyi âdeta doğal bir hak olarak görmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ağza alınmayacak denli düşük sözlerle hakaret eden şahıs, doğal olarak cezalandırılmıştır. Böyle bir alışkanlık tiyatroya aykırıdır... (BELGE: 10)


11 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanatçılara, bilim adamlarına, şairlere ve siyasîlere saldırılarını düzenlemeyi alışkanlıkla sürdürürken, tiyatro sanatı adına doğru yada yanlış bir şeyler yapmaya yeltenen sivil toplum örgütlerine karşı da sekter davranışlar geliştirerek, demokratik ülke kavramını karartmaya yeltendi. Tiyatro sivil toplum örgütlerinden "SANATÇILAR GİRİŞİMİ" şahıstan sıkıldığını belli eden "bildiriler" yayınlamayı uygun gördü. Şahıs sanat karşıtı anlayıştadır. (BELGE: 11)


12 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Devlet Tiyatroları'ndan reklâm aldığı zamanlarda, Devlet Tiyatroları oyuncularını ve yöneticilerini yere göğe sığdıramazken, Devlet Tiyatroları'ndan reklâm (PARA) alamadığı zamanlarda, kurumun sanatçılarına karşı saldırganlaşmaktadır. Devlet Tiyatroları sanatçısı Canberk Uçucu'ya da ağır küfürler edip, hakaretler sıralayan şahsın tutumu tiyatro camiasında yadırganıyor... (BELGE: 12)


13 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nde yazmayan, yazmak istemeyen, dergisini hiç beğenmeyip, yazı vermeyen yazarlara, özellikle hanım yazarlara karşı son derecede ağır küfrederek, büyük hakaretlerde bulunuyor. Avi Maraşlıyan hanımefendi, bu şahsın sert küfürleriyle sarsıldı. Bu belge mutlaka tarihe kalmalı. (BELGE: 13)

SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım belgelerin tarihe aktarılarak, gelecek kuşaklara ulaşmasına yapacağınız "resmî tanıklık"a şimdiden teşekkür eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27.02.2014MÜŞTEKİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

18 Şubat 2014 Salı

İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Ali Çetin 'ders' aldı!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE 

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/854 Esas


KONU: Sayın Yargıç Ali Çetin'in adalet duygusunu altüst etmiş, hukuk dışı ve kanuna aykırı kararına karşı çıkarak işbu insafa ters düşen yanlış kararı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ"nde yargılanmaması adına "YARGITAY İLGİLİ DAİRESİ" makamına yapılmış hukukî ve tarihî uyarı metni...


AÇIKLAMALAR:


1 - Bu dâvâ dosyasında müşteki olarak bulunan Avukat Süleyman Anıl, Kemal Aydoğan, Haluk Bilginer, Oyun Atölyesi'nin vekili olarak, benim karşıma geçtiği "bütün dâvâ duruşmaları"nda. adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata karşı bir hınç ve hırsla bezenerek, avukatlık mesleğinin gerektirdiği nesnel ve somut davranışlar geliştirmek yerine, öznel ve soyut düzeye düşerek, adalet duygusunun sarsılmasına neden olmuştur. Av. Süleyman Anıl'ın müvekkilleri Kemal Aydoğan ve Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi başta olmak üzere, 1100 kişilik bir kitle ve birçok tiyatro kuruluşu benim hakkımda "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı, hâlâ sürdürüyor...


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

2 - Başta İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi olmak üzere, Av. Süleyman Anıl'ın vekillik yaptığı tüm dâvâ dosyaları ayrıntılı incelenip, bana karşı alenen tehdit savurduğu dosyada ayrıntılı bir dille anlatılan işbu "tehdit tavrı", İstanbul Adalet Sarayı kameralarından, tanığım Mesut Alptekin ve diğer tanık olabilecek kişilerin anlatımlarından yola çıkıp incelenirse, benim "sanık" değil, Avukat Süleyman Anıl'ın "sanık" olması ve benim "hükümlü" değil, Süleyman Anıl'ın "hükümlü" olması gerekirliği ortaya çıkacaktır... Beni "tehdit" ettiğine dâir somut delilleri sunmama karşın, ne yazık ki, "Adalet Bakanı Adına" karar veren yargıç, İstanbul Kadıköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Ahmet Tayfun Balyemez beyi, benim yanımda çalışan "basit biri" göstermiştir. Bu durumun düzeltilmesi için yoğun çaba harcamama karşın, "koskoca bir savcı"nın, benim yanımda çalışan basit biri olarak ısrar ve inatla dayatılması, Türkiye'nin "hukuk haritası"nın garipliğine somut bir işârettir. Yargıtay ve/ya AİHM anlar...

HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

3 - Türkiye'nin her alanında olduğu gibi, tiyatro alanında da "güvenleri" suistimal edip, benim, halkın ve tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergileri çarçur edenler oluyor... Bunların başında da, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi geliyor daima. İşbu derginin sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı ve yine bu derginin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı, hem Süleyman Anıl'ın arkadaşları ve hem de "dâvâ arkadaşları" olarak tanınırlar. Örnekse "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı, işbu yargılamanın dördüncü (en son) duruşmasına katılarak, kendisiyle birlikte eşi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın ilgili dâvâ dosyalarını Süleyman Anıl'ın dikkatine sunmuştur kanısındayım... İlgili dâvâ dosyasında dosya numaraları bulunan dâvâlar, Yargıtay sürecinde bulunmasına karşın Av. Süleyman Anıl, Yargıtay süreci" kısmını bilerek atlayarak Sayın Yargıç Ali Çetin'i etkilemiş ve böylelikle, zâten tartışmalı olan Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi'ndeki muallâk durumlardan yararlanıp, benim büyük bir ceza almama yardım ve yataklık etmiştir!... 


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

4 - Benim, halkın ve tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları'ndan usûlsüz reklâm (PARA) aldığı için daima eleştirdiğim, bu yüzden bana karşı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyen Gülhan Avşar Demirkanlı ile asılsız ihbarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, şu dâvâlardan yargılanıyor:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

5 - Sayın Yargıç Ali Çetin, 6352 Sayılı Yasa'yı asla ve kesinlikle ciddiye almayarak, bu yasanın, TCK'nun 125. Maddesi'ndeki aşırı muallâklığı iyileştirme yönünde atılmış bir karar olduğunu göz ardı ederek, hatâlı ve yanlış bir karara imza atıp, olağanüstü talihsiz bir hukuk dışı kararı dayatmıştır. Yargıtay ve/ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabiî ki, bu adil olmayan karara tepki göstererek, hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirip, zinhar suç işlememiş bir sanatçının onurunu tesis etme şansını yakalayarak, ülkemizin dış ülkelerdeki yüzünü de ağartacaktır.


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

6 - Kemal Aydoğan, Nihat Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi'nin bana ve Devlet Tiyatroları'na karşı başlatıp, sürdürdüğü düşmanca ve saldırgan yasal ve yasal olmayan tüm davranış ve tavırlar iyice incelenebilmelidir.


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

7 - "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı ile Ömer Faruk Kurhan, Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun "Theope" oyunu yazarı Coşkun Büktel ve bana karşı başlatıp, sürdürdüğü düşmanca ve saldırgan yasal ve yasal olmayan bütün olumsuzluklar mercek altına alınabilmelidir!...


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

8 - Kışkırtıcı, Türkiye tiyatrosunu hızla, hem de şimşek hızıyla çürüten iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" imzacılarından biri ve/ya birileri olduğu kanısında bulunduğum Burak Caney'in toplumsal ve tiyatral kimliği mutlaka incelenip irdelenmelidir!


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

9 - Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Şubat 1991 tarihinden beri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, T.C. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden, T.C. İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'nden, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'nden ve diğer bütün özel ve resmî tiyatrolarından usûle aykırı biçimde almış olduğu büyük reklâm (PARA) kaynakları denetlenmeli, Basın İlân Kurumu'na sorulmalıdır!


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

10 - Kırk iki yıllık bir tiyatro sanatçısı ve yirmi beş yıllık profesyonel bir tiyatro sahibi olmakla birlikte, dünyanın her yerinde tanınan bir şirket sahibi olarak, hiçbir çıkar gözetmeksizin yapmış olduğum karşılıksız ve özverili sanat çalışmalarımın saniye saniye bana sorulup, benim, sosyal devlet adına, yoksul halk tabakası adına ve en önemlisi tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma adına neler yapabildiğim konusunda, Yargıtay makamında benden hesap sorulmalıdır... Her soruya yanıt vereceğime, şimdiden "kutsal bildiğim değerler" adına söz verip yemin ederim.


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

11 - Ben, son duruşmanın yapıldığı gün, Sayın Yargıç Ali Çetin'e yazılı ve sözlü olarak, sürekli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" olgusundan bahsedip, örgütlü suçlulara dikkat çekerek şu metni dâvâ dosyasına konulması için verebilmiştim:


***

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/854 Esas


KONU: 5237/220 ve 5651 sayılı yasaların ilgili maddelerini anımsatma


Karşımda, basit bir kamu hukuku dâvâsı değil, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" dâvâsı vardır... Göz önünde bulundurulmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 18.02.2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: Ülke dışına çıkışlarımın belgesi...


***


Bana karşı başlatılan örgütlü eylemi sözle ve yazıyla dile getirip, benim İnternet ortamında taciz edildiğimi anlatmama karşın, Sayın Yargıç Ali Çetin, durumu tam karşıtına dönüştürerek, "ilginç bir hukuk faciası"na imza atıp, son duruşma tutanağına şu sözleri de rahatlıkla yazdırmıştır:


"SANIK: 'ÖNCEKİ SAVUNMALARIMI TEKRAR EDERİM. UYDURULMUŞ BİR DÂVÂDIR. BU DÂVÂNIN ÖRGÜTLÜ SUÇ VE İLETİŞİM ARACILIĞIYLA İŞLENMİŞ EYLEM OLMASININ DİKKATE ALINMASINI TALEP EDERİM. BAŞKA DİYECEĞİM YOKTUR.' DEDİ"


Beni, adaleti, hakkı, hukuku, içtihadı, kanunu, mevzuatı ve vicdanını asla ve kesinlikle dinlemeyi düşünmeyen Sayın Yargıç Ali Çetin, 6352 Sayılı Yasa'nın iyileştirici ögelerini gözardı ederek, yasanın şu anlaşılır, çağdaş, iyileştirici, yapıcı başlığını bir saniye bile duymak istememiştir:


"YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN"


Ali Çetin, bu yasayı ciddiye almayıp, "ÖZERK YARGIÇ" tipi çizmiştir:


"DÂVÂ VE CEZALARIN ERTELENMESİ

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,

karar verilir.

(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur.


(3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkûmiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen mahkûmiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar ve ceza infaz olunur.


(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde erteleme süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaşımı ve dava süreleri durur.


(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.


(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.


(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.


(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz."


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

12 - Sayın Yargıç Ali Çetin, verdiği karar metninde de oldukça net, çok somut biçimde görülebileceği gibi, müthiş derecede genel, soyut bir dil kullanmayı yeğlemiştir. Özel ve somut durumlara değinmekten kaçınan Sayın Yargıç Ali Çetin, âdeta ön yargılı davranarak, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanmak yerine, "yargıcın üstünlüğü" öznelliğine dayanarak, "duygusal bir karar" vermiştir!... Böylesine bir karara, bir insan olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir entelektüel olarak, önemlisi bir sanatçı olarak ve uluslararası iş yapabilen aydın ve toplumcu bir kişi olarak sonuna kadar karşı çıkıyor ve bu nedenle Yargıtay ve/ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne güveniyorum... Sayın Yargıç Ali Çetin gibi insanlar, adaletin, hakkın, hukukun, içtihadın, kanunun, mevzuatın ve vicdanın çürüyebilmesine neden oluyorlar. Tarih ve toplum sahnesinde bunu reddetmek zorunluluğunu duyumsadığım için, hem kendi adıma ve hem de yoksul ülkem adıma gayet büyük bir üzüntü duyuyorum!...


HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7Qs

DELİLLER:


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/kendisini-seni-subeye-cektiririm-diye.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/hilmi-bulunmaz-lincci-oyun-atolyesi.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/06/blog-post_3577.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/01/blog-post_61.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/01/bulunmaz-eline-aldg-belgeyi-okumasn_8118.html


SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım nedenlerle, kendi çıkarım için değil, hukukun ve ülkemin çıkarı için, yanlış karardan dönülüp "BERAAT" etmemin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ediyorum... 19.02.2014

HAPSE KONU OLAN VE 6352 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASLA HİÇBİR SUÇ İÇERMEYEN 20 NİSAN 2011 TARİHLİ VİDEOYU İZLEYİNİZ: www.youtube.com/watch?v=oVfyVfbY7QsHÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER:

1 - "İSTANBUL 3. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE" BELGELERİ

2 - T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ RESMÎ BELGELERİ

3 - "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"
9 Şubat 2014 Pazar

Bulunmaz, Ömer Faruk Kurhan için Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu!

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere


T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/88004
KARAR NO: 2014/7395

Konu: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR"a itiraz.

"5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 267. MADDE: İFTİRA

(1) Yetkili makamlara İHBAR VEYA ŞİKÂYETTE bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkındaSORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA BAŞLATILMASINI ya da idari bir yaptırım uygulanmasını SAĞLAMAK İÇİN bir kimseye hukuka aykırı BİR FİİL İSNAT EDEN KİŞİ, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."


AÇIKLAMALAR:

1 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" incelenmelidir.

a) "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 
(http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html)

b) "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI"
(www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm)

İşbu "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI", kanıksanmış adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata aykırı olmakla ve tiyatro yazarı Coşkun Büktel ile benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilga ve imhâ etmek amacıyla ve tam 1100 şahsiyet ve kuruluş tarafından örgütlenmekle birlikte, aşağıdaki şu gayrimeşru sözleri de içermektedir:

"Tiyatro İnsanları Olarak, Yayınlarımıza ve Yayıncılarımıza Yönelik; İftira, Karalama, Baskı Altına Alma Girişimlerini Kınıyoruz!"

- Sayın Savcı ERHAN GÜLCAN, Şüpheli ÖMER FARUK KURHAN'ın Türkiye tiyatrosuna verdiği kalıcı pratik ve teorik zararları incelemekle yükümlü olmasa bile, yukarıdaki "1/b. Madde"de belirtmiş olduğum belge yeteri kadar incelenmiş olsaydı, Şüpheli Kurhan'ın 1100 kişilik bir kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"eyleminin ruhsal önderlerinden biri olduğunu, bu eylemin üzerimizde oluşturduğu ruhsal sarsıntıyı oldukça somut bir biçimde algılayabilirdi. 

"DELİLLERİMİZ" bölümündeki 5. bölümde sunduğumuz linkin ucunda bulunan "Sosyal medyada 'MAHLÛK' sözüne bin 740 lira ceza" başlıklı haber Zaman'da yayınlanmış ve bu haberin direkt olarak bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Malûmunuz, "MAHLÛK" sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçmiş bir sözcüktür ve "yaratık, yaratılmış"anlamına gelir. Bu denli "sevimli" bir sözcük bile "Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi"nde "HAKARET" sayılmıştır. Bu denli "sevimli"bir sözcüğün bile "HAKARET" sayılabilmesinin bir tek nedeni vardır: 

BU SÖZCÜĞÜN ARKASINA GİZLENENLER BİR "İMZA KAMPANYASI" BAŞLATMIŞTIR! 

Linkini verdiğimiz ve Zaman Gazetesi'nden de kontrol edilebileceği gibi UYAP'tan bilgi edinilebilir... "İMZA KAMPANYASI İÇERİĞİNDE MASUMİYETİNİ YİTİREN SÖZCÜK='MAHLÛK'" anlamına da gelen dâvâ dosyası incelenmelidir. Çünkü, Şüpheli Ömer F. Kurhan'ın ruhsal önderliğini yaptığı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sadece "TÜRKİYE TİYATRO TARİHİ" içeriğine değil, "TÜRKİYE HUKUK TARİHİ" içeriğine de ışık tutabilecektir...

4 - Şüpheli Ömer F. Kurhan, tek başına hareket etmeyerek, 1100 kişilik ilginç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"örgütüyle birlikte davranıyor. Örgütün lider kadrosu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileridir. Yönetici kadroya karşı şimdilik on üç dâvâ açtım:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):

DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

DELİLLERİMİZ:
http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html
2 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
3 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
4 - www.hyetert.com/yazi3.asp?s=2&Id=432&DilId=1
5 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/12/blog-post_2254.html
6 - www.tiyatrodunyasi.com/haberdetay.asp?haberno=4227

SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım durumları göz önünde bulundurup,"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" yanlış sonucunu değiştirmenizi saygılarımla arz ve talep ederim. 31.01.2014

MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ