24 Şubat 2014 Pazartesi

Bulunmaz, Sadık Gülyaz'ın kovuşturmaya yer olmadığı kararını reddetti

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU


Soruşturma No: 2013/163874
Karar No: 2014/10077


Konu: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a itiraz

Bana karşı yanlış tutum ve davranışları nedeniyle, hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılması gereken, bunun için de "nesnel hukuk" oluşumları kesinlikle olan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" almak beni olağanüstü şaşırttı. Sayın Savcı Sadık Gülyaz, bence, kabahatli ve hatâlı karar vererek suç ögesi taşıyan eylemi mahkemeye taşımamıştır. 

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, kurulduğu günden bu yana, zâten sürekli olarak suç üreten bir dergidir... Örnek vermek gerekirse, işbu derginin sahibesi Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı hakkında "İFTİRA SUÇU" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Her türlü yasal altyapısı anlaşılabilir olmasına karşın savcı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verdiğinde, işbu iddiamda diretince, Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi oybirliğiyle olumlu karar verdi. 

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hem sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201'de "İFTİRA SUÇU" ile yargılanması ve hem de işbu derginin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 içinde "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT SUÇLARI" ile yargılanmasıyla ün yapmış bir dergidir. Dergi, yayınlanmaya başladığı Şubat 1991 tarihinden bu yana adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata aykırı davranmayı bir alışkanlık hâline getirdiği gibi, bu alışkanlığını Türkiye tiyatrosuna bile zerk ederek, tiyatro sanatının hızla çürümesine neden olabilmiştir. Dergi sonunda, kendini kapatma sürecine sokmak zorunda kalmıştır... 

Sayın Savcı Sadık Gülyaz, bence Sayın Savcı Halûk Gedikli'nin 24 Mayıs 2013 tarihinde, "Soruşturma No: 2013/72962 Karar No: 2013/30165" 
ders niteliğindeki "haklı hukuk metni"nde gösterebildiği hukukî titizliği gösterebilecek zaman bulamadığı için, kabahatli, hatâlı bir karar verdi... Kabahatli, hatâlı durumun düzeltilmesi, sizlerin ellerinizdedir... Kararı kıla kırka yararak gözden geçiriniz. Sizin makamınıza güvenim olmasa, itiraz hakkımı hiç kullanmayarak, işi sonsuzluğa terk edebilirdim. Ben, adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna ve mevzuata altın değerinde önem veriyorken, sizlerin görüşlerinize de pırlanta değerinde önem veriyorum. Şunu biliyorum ki, bilimsel düşünüp, matematiksel netlikte nesnel karar veren hukuk adamları olmadan, hukukun üstünlüğünden zinhar bahsedilemez. Ben, kendim için değil, hukukun üstünlüğünün yaşayabilmesi umutlarımı yitirmemek için sizlere başvurmayı, yalnızca, sadece kişisel nedenlerle değil, toplumsal nedenlerle başvuruyorum... 

"Soruşturma Evrakı İncelendi" diyen Sayın Savcı Sadık Gülyaz, soruşturmayı öznel, tekil, tikel biçimde mercek altına almıştır. Oysa ki, karşımızda olağan bir suç kaynağı yok. Karşımızda, son derecede tiyatro karşıtı ciddî bir suç kaynağı var. Bu dergi, "DEVLET TİYATROLARI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN RAHMİ DİLLİGİL" hakkında da olağanüstü biçimde hukuk karşıtı yayınlar yapmış ve bu nedenle, Sayın Rahmi Dilligil tarafından dâvâ edilmiştir... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından da mahkûm ettirilmiş olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, "tiyatro sanatçıları" Coşkun Büktel, Feridun Çetinkaya, Mehmet Cemalettin Bulunmaz, Melih Anık adlı şahıslar gibi değerli insanlara karşı hakaretamiz yayınlarla saldırmıştır. Ne zaman ki ben, bu dergiye karşı hukukî mücadele vermeye başladım, ondan sonra bana karşı olağanüstü düşmanlık besleyip, Avukat Reyhan Kayışlı'dan aldığı güçle, ikide bir benim hakkımda suç duyurularında bulunmuştur.

Savcı Sadık Gülyaz, "Müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz, yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın asılsız ihbarda bulunarak, soruşturma açılmasına neden olduğundan bahisle şikâyetçi olmuş ise de" sözünü, gayet doğal ve haklı olarak, adliyenin iş şişkinliği nedeniyle, bir ân önce görevini yerine getirerek sona erdirmek isteyen, işine sâdık bir insan izlenimiyle okudum... Ancak ne var ki, Sayın Savcı Sadık Gülyaz, kendi mantığı içinde son derecede haklı olmakla birlikte, bu soruşturma sürecinin basit, sıradan bir süreç olmadığını göz önünde bulundurarak, tiyatro sanatı açısından çok önemli olduğunu kavraması gerekirdi. Olmadı, kavrayamadı... Ancak, sadece bir kişinin inisiyatifiyle hareket etmeyen Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, doğal olarak, çoğul, nesnel, tümel davranıp nedensellik bağlamında değerlendirecek.

Sadık Gülyaz şunları söyleyerek durup düşünmemize neden olmuştur: 

"Şüphelinin, müştekinin www.tiyatroyun.blogspot.com isimli İnternet sitesinde yayınladığı yayınlarla devletin yargı organlarına karşı alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunduğu, bu ihbar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/72962 sayılı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar verildiği, ancak verilen karar içeriği incelendiğinde şüphelinin ihbarına konu yayınların bulunduğunu, ancak bu yayınların düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dolayısıyla şüphelinin olmayan şeyleri uydurarak ihbarda bulunduğuna dâir herhangi bir delil elde edilmediği, şüphelinin var olan yayınları suç olduğu düşüncesiyle ihbara konu etmesinin müsnet iftira suçunu oluşturmayacağı tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla"

Bu paragrafı yazarken, "İFTİRA SUÇU" dayanağına yaslanan sanatsal eylemi de ele almayan Sadık Gülyaz, Savcı Halûk Gedikli'nin gösterdiği hukukî inceliği de gösterebilecek zaman ve zemin elde etmiş olabilseydi işin sadece basit bir adalet vâkâsı değil, aynı zamanda müthiş derecede estetik bir iş olduğunu ve bu nedenle, belki, "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanmasını bile gereksindiğini hissedecekti. Ancak ben, Sayın Savcı Sadık Gülyaz'dan "bu kadar ağır bir iş"in altından rahatlıkla kalkmasını beklemesem bile, Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden bunu bekleyebilirim. Çünkü bu tür hukuk hatâlarının sanat camiasında tartışılırken, hukuka güvensizlik duyulması, benim açımdan hiç de hoş değil... Sürekli olarak ülke dışına çıkıp, yüzü aşkın ülke gezmiş bulunan bir sanatçı olarak, ülkemizdeki hukukun nazikliğini savunmak zorunda kalmam bile benim açımdan herhangi bir hoş dayanak oluşturmuyor... 

Sadık Gülyaz şunları söyleyerek durup düşünmemize neden olmuştur:

"Yukarıda belirtilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müştekiye ve ifadesi alınan şüpheliye tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. Maddesi gereğince karar verildi."

Derinlikli bir gerekçeden daha da öte yüzeysel bir dille kotardığı kararda hukukî anlamda zinhar tatminkâr olamayan Sayın Savcı Sadık Gülyaz, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, bu derginin sahibesi, yönetmeni ve derginin hukukçusu hakkında bilgi sahibi olmadan, yâni "diyalektik hukuk" araçlarına aldırış etmeden verdiği kararla, benim "sanatçı kişiliğim"deki hukuk imgesini çok sarsmıştır. Lev Tolstoy'un "Diriliş" romanındaki "hukuk havası" ile bizdeki somut hukuk havasının kan uyuşmazlığı, beni net gerçeğe değil, soyut yaşama itiyor. Ben, yine de içimdeki çocuk sevincini boğmamak için, makamınıza başvurma gereksinimi duydum.  
Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yasalara aykırılığını kanıtlayan şu dâvâ dosyaları incelenebilirse "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ın yanlış olduğu kendiliğinden derhal anlaşılacaktır:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

DELİLLERİMİZ:
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/12/blog-post_3364.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/11/blog-post_4798.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/11/blog-post_4799.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/10/bulunmaz-demirkanlnn-yalanclgn.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/09/blog-post_5031.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/blog-post_5856.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/blog-post_16.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/reyhan-kayslnn-yayndan-ckartmak_21.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/levent-caglayann-15000000-tllik-manevi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/01/blog-post_4980.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/09/hilmi-bulunmaz-gulhan-avsar-cinden-once.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/08/bulunmaz-gulhan-demirkanlya-100000_3956.html
http://www.haberler.com/ozel-haber-112-ye-asilsiz-ihbarda-bulunanlara-ve-5644830-haberi/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/asilsiz_ihbar_yapan_muhtar_gorevden_alindi-1169364
http://www.ajans23.com/asilsiz-ihbar-suctur/HaberDetay/4614
http://www.ntvmsnbc.com/id/25497416/
http://www.memurlar.net/haber/452741/
http://www.aktifhaber.com/asilsiz-ihbarlar-polisi-bezdirdi-883417h.htm
http://blog.milliyet.com.tr/asilsiz-ihbar-yapanlar-timarhaneye-atilsin-onerim/Blog/?BlogNo=447835
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/02/istanbul-anadolu-40-sulh-ceza-mahkemesi_19.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/hilmi-bulunmaz-omer-faruk-kurhann.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lincci-oyun-atolyesi-avukat_12.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-suleyman-anl-ile-yapacag-hukuk_3549.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lemiden-reklam-para-alan_5238.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/05/bulunmaz-lemiden-reklam-para-alan_2.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/blog-post_6.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/t_5.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/h.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/08/artik-sikinti-vermeye-basladin-coskun.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/03/blog-post_21.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2012/03/t_20.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-lemi_13.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/08/okuduktan-sonra-degerlendirmeyi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/02/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-yine.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/01/t.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/mustafa-demirkanlnn-once-iftira-atp.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/lincci-bir-siteden-alnms-lincci-bir.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/mustafa-demirkanl-18-subat-2008-coskun.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/huseyin-hilmi-bulunmazn-tespit-isteyen.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/yazarmz-lincci-mustafa-demirkanl-yazyor.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/11/demirkanlnn-gizledigi-belgeleri.html
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/10/davaci-omer-faruk-kurhanun-vekili.html

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda tek tek sıraladığım anlaşılır nedenlerle, şüphelinin sadece şüpheli olarak kalmasını kabûl etmeyip, sanık olarak nitelendirilerek, hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılmasını ve böylelikle de kamu vicdanının tamamıyla rahatlatılmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 25 Şubat 2014

MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

EK: 2013/133742 NO'lu soruşturma dosyasına sunduğumuz savunma.