21 Ağustos 2013 Çarşamba

Reyhan Kayışlı'nın yayından çıkartmak istediği yazının başlığı değişti!

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO: 2012/481 Esas


CELSE NO: 1

CELSE TARİHİ: 02/07/2013

HÂKİM: AYŞE KURTOĞLU 27557

KÂTİP: TAYFUN MANTAR 156968

Belirli gün ve saatte celse açıldı.


Davacı Hüseyin Hilmi Bulunmaz, Davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı ve Vekili AVUKAT REYHAN KAYIŞLI geldi. Açık yargılamaya devam olundu.


Davacı ve davalının kimlik tespitine geçildi.


Davacı Hüseyin Hilmi Bulunmaz, Mehmet Cemalettin ile Nebahat'ten olma, 50482204038 vatandaşlık numaralı, 1955 Çubuklu doğumlu, İstanbul ili, Fatih ilçesi nüfusuna kayıtlı, dilekçesindeki adresinde oturur.


Davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, 37210675438 vatandaş numaralı, Fahrican 1956 doğumlu, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi nüfusuna kayıtlı, cevap dilekçesindeki adreste oturur.


Davacıdan iddiası ve dayanakları soruldu: "Dava dilekçemi aynen tekrar ediyorum. Tüm belgelerimi, delillerimi sundum, aynen tekrar ediyorum. Ayrıca, yine mahkemenize bir dilekçe sunuyorum." dedi.


Alındı. Dosyasına konuldu.


Davalıdan soruldu: "Vekilim beyanda bulunacaktır." dedi.


DÂVÂLI VEKİLİnden savunması ve dayanakları soruldu: "Yazılı olarak cevaplarımızı sunduk. Aynen tekrar ediyoruz. Delillerimizi de sunduk. Yazıda hiç kullanılmayan sözler ve cümleler müvekkilime atfedilmiştir. Bu hususların da dikkate alınmasını talep ediyoruz." dedi.


Dava şartlarının bulunduğu, ilk itiraz bulunmadığı, tarafların delillerini sundukları, İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/943 esas sayılı dosyasında görülen davanın, davamıza konu yapılan yazı nedeniyle açıldığı ve hâlen derdest olduğu anlaşıldı.


Tarafların uyuşmazlık konusunun, davalının İnternet sitesinde yayınladığı yazı içeriğinin, davacının kişilik haklarını ihlâl ettiği iddiasına dayalı manevî tazminat talebine ilişkin olduğu görüldü.


Taraflar, Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 140/2 Maddesi uyarınca sulha davet edildi.


Davacı: "Sulh olma ihtimalimiz yoktur. DÂVÂLI TARAF, SUÇ UYDURMA EYLEMİNE SOKMAYA ÇALIŞIYOR. Bana karşı bir husumetleri olduğunu düşünüyorum. Benim, kendilerine karşı bir husumetim yoktur." dedi.


DÂVÂLI VEKİLİ: "Taraflar arasında çok sayıda benzer dava vardır. Sulh olma ihtimali bulunmamaktadır." dedi.


İddia ve savunmanın genişletilmediği görüldü.


Taraf vekillerinin yukarıdaki beyanları ve tutanak okundu. İmzaları alındı.


Davacı                                           Davalı                                         Davalı vekili


Ön inceleme duruşmasına devam edildi.


Ön incelemenin tamamlandığı görüldü.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


1 - Ön inceleme tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine,


2 - İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/943 esas sayılı dosyasının celbine ve incelenmesine,


Bu nedenle duruşmanın 12/12/2013 günü saat 10.10'a bırakılmasına karar verildi. 02/07/2013 12.22.37


Kâtip 156968                                                                                Hâkim 27557

***

Oyun'un notu: Duruşma tutanağındaki bâzı bölümleri belirgin hâle getirmek için kırmızı renge boyayıp biz büyüttük. Aslı küçük, renksiz.


***


Yazının (AVUKAT REYHAN KAYIŞLI "YAZI İÇERİKLERİNİN YAYINDAN ÇIKARILMASINA" kararı aldırmadan) önceki adresi:


http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/bulunmaz-reyhan-kayslnn-suc-uydurma.html