15 Mayıs 2013 Çarşamba

Bulunmaz Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na yine karşı çıktı!

T.C.
İSTANBUL 
35. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 
2011/3131

KONU: "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması"ndan dönülmesi.


AÇIKLAMALAR:


1 -  Haklarımı tam anlamadan yargılandığım için, Fazıl Say'ın davasının bende oluşturduğu yepyeni düşüncelerle, "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararına karşı çıkmak istiyorum. 6352 Sayılı Yasa'nın Geçici 1. Maddesi'nin de değerlendirilmesiyle birlikte, mahkemenizde görülen bu davanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım.


2 - 02.07.2012 günü TBMM 24. Dönem 6352 Sayılı Yasa kabul edildi.


3 - 05.07.2012 günü 6352 Sayılı Yasa, Resmî Gazete'de yayınlandı.


4 - 31.12.2011 günü bitimine dek işlenen "HAKARET" suçları, 6352 Sayılı Yasa'nın Geçici 1. Maddesi'nde çok net biçimde şöyle ifade edildi:


"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,

karar verilir.

(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur.


(3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkûmiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen mahkûmiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar ve ceza infaz olunur.


(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde erteleme süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaşımı ve dava süreleri durur.


(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.


(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.


(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.


(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz."


5 - Bu nedenle dosyanın lehime olarak, "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması"ndan vazgeçilip, 6352 Sayılı Yasa'dan yararlanmam gerekir.


Yukarıda tam beş madde hâlinde açıkladığım somut gerekçeler sonucu durumu değerlendirmenizi saygılarımla arz ve talep ederim. 16.05.2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ