3 Mayıs 2013 Cuma

Bulunmaz, Lemi'den reklâm (PARA) alan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıçlığı'na yeni belge sunuyor!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2012 / 650 ESAS


AÇIKLAMALAR:


1 - Mahkemenizde başlatılan işbu manevi tazminat davası, İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nde "DOSYA NO: 2011 / 3131" ile kayıtlı olan ve 2011 yılında işlenen bir "SUÇ" ile ilintilidir. O "SUÇ" ögesinin 2011 yılında "İŞLENMİŞ" olması nedeniyle, şu somut mevzuat durum göz önünde bulundurulmalıdır ve ceza, hukuk, ceza hukuku gözetilmelidir:


"Dava ve cezaların ertelenmesi


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171 inci Maddesi'ndeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine karar verilir.


(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ VERİLMİŞ OLMASI HÂLİNDE DAHİ, BU MADDE HÜKÜMLERİ UYGULANIR."


Anayasa, ceza, hukuk, ceza hukuku, ceza ve hukuk felsefesi somutluğu içerisinde bulunan işbu durum, böyle açık, böyle berrak, gayet anlaşılır olduğuna göre, bahsi geçen davaya yaslanarak başlattığınız bu davanın, aslında asla başlatılmaması gerekirdi. Sizin, 6352 Sayılı Yasa ile koruma altına alınan hakkımı, tabiî ki, koruyacağınızı varsayarak, daha önce, bu konuda, hiçbir açıklama metni yazmaya gerek duymamıştım... Şimdilik, benim aleyhime, davacının lehine oluşan durumu değerlendirdiğimde, bu somut durumda hakkımın koruma altına alınmasını arzu ediyorum.


2 - Bu davanın, tekil bir dava olamayacak kadar önemli bir ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi dayanakları olduğu kanısındayım. Şöyle:


a - Davacı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın Kurucusu Eski Sahibi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Şubat 1991 tarihinden beri tiyatroyu dezestetize etmektedir...


- Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, en başta Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil olmak üzere, birçok ciddi tiyatro sanatçısına karşı âdeta şantaj mantığıyla yayın yapmaktadır. (Dilligil dinlenebilir.)


- Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, yazar Coşkun Büktel'in "THEOPE" adlı

oyunu için bir "İFTİRA METNİ" yayınlamıştır. (Büktel dinlenebilir.)

- Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, tiyatro yazarı Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızın ilelebet ilga ve imhâ edilmesi için "1100 KİŞİLİK ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlemiş ve bu kampanyayı dergisinde yayınlayarak, "HAKARET, İFTİRA VE SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA" eylemleri eğilimindedir... 

Derginin Nisan yada Mayıs 2009 tarihli sayıları davalıdan istenebilir... 
(Şu link de incelenebilir: www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm)

- Resmî tiyatro kurumlarından usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi için, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın K. Lemi Bilgin, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan ile görüşülebilir. (Onlar tanık olarak dinlenebilir.)


- Beni, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile alt etmesinin mümkün olamayacağını çok iyi anlayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, bu kez, yepyeni bir yola başvurarak, benim ifademle "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" süreci başlatmış ve bunun için Ömer Faruk Kurhan'ı öne sürüp, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde "KAMU DAVASI" 

açtırmayı başarmıştır... Yargıç, benim lehime olarak "BERAAT" kararı verirken, ciddi bir hukukçu ve bilim adamı olan birinin "BİLİRKİŞİ RAPORU" metnine dayanmıştır. Özen isteyen davalar bunu gerektirir.

3 - Prof. Özdemir Nutku'nun başlattığı bir "İFTİRA" eyleminin devamı olan bu dava, her ne kadar tikel bağlamda bakıldığında bağımsızmış gibi görünse de, işbu "İFTİRA" ile bağıntılıdır... Nutku'nun, "THEOPE" 

adlı sahne eserine attığı "İFTİRA" eyleminin devamı niteliğindeki işbu dava, Nutku'nun "İFTİRA" eylemine dayandırılmazsa, eksik başlayıp, eksik devam ederek, eksik ve yanlış bir biçimde sonuçlanacaktır... Tabiî ki, 6532 Sayılı Yasa'nın ilgili maddesi asla, kesinlikle unutulmamalıdır.

4 - Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Trabzon Temsilcisi Levent Çağlayan, yakın arkadaşı Hakan Urcu ile birlikte, bir komplo kokan havayla evime dek gelip, özel hayatıma müdahale etme girişiminde bulunmalarına karşın, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Trabzon Temsilcisi Levent Çağlayan,  beni Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na "DAVA VE ŞİKÂYET"

etmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı dosyası ve o dosyaya dayanarak açılan Trabzon 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen
"KAMU DAVASI" dosyası da mutlaka yakın incelemeye alınmalıdır. 
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=Trabzon+Levent+%C3%87a%C4%9Flayan&max-results=20&by-date=true)

- Hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın tam olarak birinde asla ve kesinlikle yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra zor yayınlanabilmesine karşın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan, muadillerinden usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alabilmeye devam edebilmektedir. Ben, böyle bir reklâm (PARA) alabilme "başarı"sının hangi koşulda, nasıl elde edildiğini merak edip, araştırarak, bu durumu tüm tiyatro kamuoyuna duyurdukça, hakkımdaki "LİNÇ"  çeşitlemeleri şimşek hızıyla artıyor...


6 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulama usûlüne yüzeysel bir hukuk mantığıyla bakıldığında da, "tekil" ve/ya "tikel" olarak yargılama yapılır. "Çoğul" ve/ya "tümel" evrensel yasa biçimlerinin izdüşümlerini içeren yasa, nesnel değerlendirildiğinde, bir "BİLİRKİŞİ RAPORU"

metni hazırlama sürecine girildiğinde, kültürün, dar anlamla sanatın, tiyatronun ve bu sanatın uygulanması bağlamında, ortaya, toplumsal durumu da kapsayan "bir içtihat" çıkabilir. Çok net söylemek gerekirse, mutlaka bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanmalı ve/ya İstanbul 3. Sulh Ceza ile İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaptırılan ve çok nesnel bir dille hazırlanmış "BİLİRKİŞİ RAPORU" metinleri HMK ölçütleriyle değerlendirilirse, daha ilk duruşmada, "DAVANIN ERTELENMESİ" söz konusu olabileceği gibi, "içtihat" bile oluşabilir.

- 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü DAVALI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI'ya karşı açmış olduğum 50.000,00 TL'lik tazminat davası dosyasına, işbu davanın gerekliliğini kuvvetlendirecek, mahkemenin kanaatini netleştirecek, 17 Mart 2008 tarihinde İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce onaylanıp, resmiyet kazanmış belgeler sundum. Belgeleri, bu davayla da ilgili olarak, huzurunuza sunuyorum:


- Ah Büktel, Vah Büktel...

- Artık Sıkıntı Vermeye Başladın Coşkun Büktel
- Büktel'in Saçmalıkları
- Coşkun Büktel Bulaşma, İşine Bak!
- Coşkun Büktel'i Anlamak...
- Coşkun Büktel'i Tanıyalım
- Coşkun Büktel'in doğruları ve yanılmaları / yalanları...
- Demirkanlı yalanları...
- Demirkanlı yalanlarını sürdürüyor
- Düzeysiz Yayıncılığa Yönelik Zorunlu ve Son Açıklama
- Hadlerini İyice Aştılar
- Hay Allah!
- H. Hilmi Bulunmaz ve Coşkun Büktel (1)
- H. Hilmi Bulunmaz ve Coşkun Büktel (2 ve son)
- İnternet kirliliği, hakaretler ve gerçekler...
- "KURNAZ KAMİKAZE"
- Layığını Bulmak...
- TİYATRONUN BAŞINA BELA OLAN BU DENGESİZLERE DUR DİYECEK 500 KİŞİ YOK MU?
- Tiyatro Sitelerine Tehdit ve Saldırı!
- İSTANBUL 3. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE onaylatılan 17 Mart 2008 tarihli "Webmaster B. Dilek Sezer" imzalı tespit tutanağı
- T.C. İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'nda açtığımız 50.000,00 TL'lik manevi tazminat davası

8 - Ekte sunduğum belgelerin linklerini de belirterek, mahkemenizin, âdil, doğru, nesnel, rahat olarak yürümesine yardımcı olmak istiyorum:


http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/asagdaki-yaz-taslaktr.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_5658.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_7177.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/09/hilmi-bulunmazn-yarn-yargca-verecegi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_4640.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t_13.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_1251.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t.html

9 - Bu hukuk davasının etik, sanatsal, tarihsel ve toplumsal önemi göz önünde bulundurulduğu ân, Coşkun Büktel'in, Feridun Çetinkaya'nın, Rahmi Dilligil'in, Melih Anık'ın "TANIK" olarak dinlenilmesi gerekir. Tarih ve topluma ciddi bir belge bırakılacaktır. Gereğinin yapılması için nesnel karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03/05/2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ