16 Haziran 2015 Salı

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.

İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2015/8 EsasKONU: Mustafa Şükrü Demirkanlı yine MÜKERRER DÂVÂSI sunumu.


1 - Ekte sunduğum üç ayrı DVD ("Orijinal Video, Coşkun Büktel Videosu ve Hilmi Bulunmaz Videosu") olarak sunduğum belgede görüleceği gibi ben hiçbir kimseye hiçbir biçimde HAKARET etmedim. Hele, Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya asla ve kesinlikle HAKARET etmedim. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın vekili Avukat Reyhan Kayışlı, YALAN söyleyerek savcıyı kandırdı. Savcının dikkatsizliği ve yargıcın ilgisizliği nedeniyle, bence gerçek bir yargılama yapılmaksızın mağdur olmuş durumdayım. "Hilmi Bulunmaz Videosu" izlenince "iki kere iki dört eder" gibi çok net olarak algılanacaktır ki, ben hiç kimseye HAKARET etmedim... 


2 - Aşağıda "DURUŞMA TUTANAĞI" olarak sunduğum dâvâ dosyası incelendiğinde görülecektir ki, beni mağdur eden yargıcın yanlış kararı mevzuata aykırıdır. "MÜKERRER DÂVÂ" olduğu anlaşılacak YAPAY yargılama nedeniyle, Sayın Yargıtay İlgili Ceza Dairesi Başkanı ve Sayın Yargıtay İlgili Daire Üyeleri, "OY BİRLİĞİ" ile "BERAAT" yönünde karar verecek. Hukukun üstün geleceğine inancım yine tamdır!***

T.C.
İSTANBUL
35. SULH CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2013/268 Esas

DURUŞMA TARİHİ: 15/01/2014
CELSE NO: 2.
HÂKİM: FÜSUN ALCA 40268
KÂTİP: HABİBE GÖKKAYA 169631

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.


Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, katılan MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI geldikleri görüldü.


Katılandan soruldu: "Şikâyetim devam etmektedir." dedi.


Sanıktan esas hakkındaki savunması soruldu: "Önceki savunmalarımı tekrar ederim." dedi.


Sanıktan son sözü soruldu: "Takdir mahkemenindir." dedi.


Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ (Gerekçesi yazılacak kararda açıklanacağı üzere):


Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ hakkında hakaret suçundan kamu dâvâsı açılmış olup, mahkememizin 2011/3131 Esas, 2012/323 Karar sayılı ilâmı ile eylemi sabit görülerek hükmedilen Adlî Para Cezasının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile sonuçlandırılmış olmakla birlikte, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanığın lehine olan 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesi gereği, sanığa yüklenen eylem "Basın veya Yayın Yolu ile veya Sair Düşünce ve Kanaat açıklama yöntemleriyle 31/12/2011 tarihinden önce işlenmiş suç kapsamında kaldığından 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 1/c Fıkrası gereği, atılı suç bakımından 2011/3131 Esas, 2012/323 Karar sayılı ilâmı ile verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ İNFAZININ ERTELENMESİNE,


Aynı yasanın Geçici 1. Maddesi'nin 3. Fıkrası gereği erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde 1. Fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde infazı ertelenen hüküm ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının hukukî sonuçlarının doğacağından ihtarına (ihtarat yapıldı),


Bu madde hükümlerine göre verilen kovuşturmanın ertelenmesi kararını adlî sicilde bunlara mahsus sisteme kaydedilmesine,


Dâir, katılanın ve sanığın yüzüne karşı kararın katılana ve sanığa tefhiminden itibaren, 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak sûretiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8, 267 ve devam maddesi gereği, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluna başvurma açık olmak üzere, verilen karar açıkça okundu. Usûlen anlatıldı. 15/01/2014Kâtip 169631                                                                                  Hâkim 40268

***


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 16 Haziran 2015MAĞDUR

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: Üç adet DVD...