13 Aralık 2014 Cumartesi

Bulunmaz, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar ile Fırat Güllü'ye dersler veriyor!

T.C.
İSTANBUL
69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/987 EsasKONU: TCK 125. Madde ve 6352 Sayılı Kanun'a aykırı dâvânın reddine!


1 - Sayın Savcı Hüseyin Yavaş, benimle ilgili şikâyetlerin hemen tümünü (Anayasa'yı, kanunu asla gözetmeksizin!) iddianame ile sonuçlandırıyor!


2 - 18/04/2013 suç tarihli iddianame, TCK 125. Madde ile yargılanmamı istemesine, ilgili maddenin zaman aşımı "6 ay", iddianame içeriğindeki "suç"un 07/05/2010, 6352 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi, benim lehime olmasına karşın, asla anlayamadığım nedenlerden, Sayın Savcı Hüseyin Yavaş, hemen her zaman için "benim aleyhime kararlar" veriyor!... 


3 - 6352 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini göz önünde bulundurunuz:


"Dâvâ ve cezaların ertelenmesi


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."


(Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html)


4 - Zaman aşımının ve 6352 Sayılı Kanun'un göz önünde bulundurulup, dâvânın reddedilmesi gerekmektedir!... Ayrıca, mevzuat elverirse, Sayın Savcı Hüseyin Yavaş'ın HSYK kurumuna şikâyet edilmesini istiyorum!... 


5 - Dâvâ dosyasının Anayasa'nın 64. Maddesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Yargıtay içtihatlarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı olduğu için, ülkemizin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" nezdinde örselenmemesi için gerekli hassaslığın gösterileceğine eminim!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 124 sayfadan oluşmaktadır. Yeni belgeler sunma hakkım saklı.