28 Aralık 2014 Pazar

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU
45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/285 EsasKonu: Türk Ceza Yasası 125 ve 6352 Sayılı Yasa'ya aykırı dâvânın reddi.


30/12/2014 saat 9:40'da İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/423 Sayılı dosya nedeniyle duruşmam olduğu ve zâten mahkemenizdeki dâvâ dosyası Türk Ceza Yasası'nın 125. Maddesi ile 6352 Sayılı Yasa'nın ilgili maddesine aykırı olduğundan, dâvânın reddedilmesi zorunluluk olduğu için duruşmaya katılamayacağımı bildirir, mahkemenizden özür dilerim!

6352 SAYILI "YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN"UN İLGİLİ MADDESİ:

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan HAPİS cezasını gerektiren bir SUÇTAN dolayı;

a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,

b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,

c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ